Általános szerződési feltételek - PWENT

Általános szerződési feltételek

Reading Time: 5 minutes

PWENT Kereskedelemi és Szolgáltató Kft.
ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ELADÁSI FELTÉTELEI

1. Általános rendelkezések
1.1 Valamennyi árajánlat, megrendelés, valamint elfogadó nyilatkozat értelmezése során jelen Általános Szállítási és Eladási Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) kell alkalmazni.
1.2 Pwent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Eladó) árajánlatai – ha más, erre vonatkozó időhatározás nem szerepel bennük – 30 napig hatályosak keltezésük időpontjától számítva. Az árajánlatok szerződéskötési kötelezettséget önmagukban nem keletkeztetnek.
1.3 Bármely megrendelés csak Eladó erre jogosult képviselőjének írásbeli elfogadásával válik szerződéses kötelezettséggé. Minden elfogadott megrendelésre jelen ÁSZF a felek ezzel ellentétes kifejezett írásbeli megállapodása hiányában vonatkozik.
1.4 Eladó áruit érintően kizárólag olyan értelmezések és állítások vehetők figyelembe, melyeket Eladó írásban, erre felhatalmazott képviselője által aláírtan tett meg, vagy ily módon jóváhagyott. Az ettől eltérő tájékoztatásból származó károkért Eladó nem felel.
1.5 A megrendelések, illetőleg az azok elfogadásával létrejött szerződések kizárólag felek megegyezése alapján, írásban módosíthatók.

2. Ár, fizetés
2.1 Ár alatt a nettó eladási árat kell érteni, melyet Eladó elfogadó nyilatkozata tartalmaz. Az ár bizalmas információ, mely harmadik személy előtt nem fedhető fel. Az áruk és valamennyi, hozzájuk kapcsolódó megrendelt szolgáltatás kerülnek kiszámlázásra, a megrendelésnek megfelelően, a teljesítés idején hatályos ÁFA-kulcs alkalmazásával.
2.2 A fizetési feltételeket – felek megállapodásának megfelelően – Eladó elfogadó nyilatkozata tartalmazza. Valamennyi fizetés mindenfajta levonás és beszámítás nélkül teljesítendő.
2.3 Fizetési késedelem esetén Eladó fenntartja a jogot Vevő részére történő további szerződéseken alapuló szállítások visszatartására, továbbá évi 20%-os mértékű késedelmi kamatot számít fel (az esedékesség napjától a tényleges fizetés napjáig terjedő időtartamra).
2.4 Eladó jogosult a vételár teljes vagy részleges megfizetésének követelésére a megrendelés teljesítésének megkezdéséhez, illetve folytatásához.

3. Szállítás
3.1 A szállítás Eladó elfogadó nyilatkozatának megfelelően történik.
3.2 Ha a megrendelés akként kerül elfogadásra, hogy a szállítás helye Eladó telephelyétől eltér, úgy az áru rendeltetési helyére történő szállítás – eltérő megállapodás hiányában – Eladó feladata. A külön szállítást igénylő vagy rendkívüli kockázatot jelentő áruk esetén Eladó jogosult a járulékos szállítási, biztosítási és egyéb költségek felszámítására.
3.3 Amennyiben Eladó teljesítéséhez tervek, részletes leírások vagy egyéb információk, illetve adatok beszerzésére van szükség, Vevő ezeket olyan időben köteles Eladó rendelkezésére bocsátani, hogy Eladó képes legyen a határidőben történő szállításra és a szükséges szolgáltatások elvégzésére. Ennek elmaradása esetén Eladó elállhat a szerződéstől, Vevő pedig köteles megtéríteni Eladó valamennyi, az elállásig felmerült költségét.
3.4 Amennyiben Vevő nem adja meg a szállításhoz szükséges tájékoztatást, vagy más módon késedelmet okoz a szállításban, úgy köteles valamennyi felmerült raktározási, biztosítási és fuvarozási költséget, továbbá egyéb lényeges, szerződéseken alapuló szállítások törlése illetve felfüggesztése kapcsán felmerült költséget Eladónak megtéríteni.
3.5 Részletekben történő szállítás esetén jelen Feltételek a megfelelő módosításokkal valamennyi részszállításra vonatkoznak. Eladó jogosult valamennyi részletről önálló számlát kiállítani, melyet Vevő a 2. pont rendelkezéseinek megfelelően köteles megfizetni.
3.6 Vevő képviseletében eljáró bármilyen személynek vagy cégnek történő teljesítés a Vevőnek teljesített szállításként minősül. A szállítólevélnek Vevő alkalmazottja illetve képviselője általi aláírása az áru leszállítása bizonyítékának tekintendő.
3.7 Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az Eladó által vállalt szállítás határideje a gyártó által vállalt határidőre tekintettel került megállapításra, amely határidő betartására Eladónak nincs ráhatása, és e határidőt Eladó önhibáján kívül, pusztán a gyártónak felróható okból nem tudja megtartani, úgy az ilyen késedelemért Eladó a felelősségét kizárja.
3.8 Amennyiben Vevő a készre jelentést követő egy héten belül a megrendelt árut nem veszi át, Eladó jogosult azt kiszámlázni a Vevő felé.

4. Hiány, sérült áruk, veszteség a fuvarozás során
4.1 Vevő bármely igényét, mely a fuvarozás elmaradása, az áruk annak során bekövetkező sérülése valamint az árukban észlelt hiány miatt keletkezik, köteles Eladónak illetve az érintett fuvarozónak írásban haladéktalanul bejelenteni.
4.2 Amennyiben hiányosság illetve sérülés miatt Vevőnek kifogása keletkezik, abban az esetben a leszállított árukat érintetlenül (felbontatlanul) kell Eladó részére megőrizni, és lehetővé tenni annak Eladó és az érintett fuvarozó általi megvizsgálását.

5. Kockázat és tulajdonjog
5.1 A kockázat és kárveszély Vevőre az áru átvételével száll át. Amennyiben azonban a szállítás Vevő hibájából hiúsul meg, vagy a miatt kerül felfüggesztésre, úgy a kockázatviselés abban az időpontban száll át Vevőre, amikor Eladó a szállítást megkísérelte, illetőleg végrehajthatta volna, ha az akadály nem lép fel.
5.2 Eladó az áruk tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a vételárat részére teljes egészében meg nem fizették, továbbá amíg az összes egyéb lejárt és esedékes tartozását Vevő meg nem fizette.
5.3 Amennyiben Vevő teljesítésének lehetetlenülése valószínűsíthető (késedelembe esik, csődöt jelent, felszámolás alá kerül), Eladó jogosult valamennyi Vevőnek szánt további árut visszatartani, illetve a szerződésektől elállni, és az árukat másnak értékesíteni. E célból Eladó jogosult a már leszállított, de ki nem fizetett árukat Vevő telephelyéről birtokháborítás következménye nélkül a szükséges szállítóeszközzel elszállítani.
5.4 A tulajdonjog átszállásáig Vevő az árut köteles a többi árutól jól elkülönítve tárolni, hogy szükséges esetben egyértelműen megállapítható legyen, hogy az az Eladó tulajdonát képezi. Eladó a megfelelő tárolást jogosult időről időre ellenőrizni.
5.5 Vevő Eladó tulajdonjog-fenntartásának ideje alatt az árut nem értékesítheti, és nem dolgozhatja fel. Amennyiben e kötelezettségét Vevő megszegi, úgy a tulajdonjog-fenntartás hatálya a vételárra, valamint a vételár arányában a feldolgozott termékre is kiterjed.

6. Garancia
6.1 Eladó jótáll azért, hogy az áru a mentes minden jelentős gyártási és megmunkálási hibától.
6.2 A garancia akkor érvényes, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
– Vevő köteles írásban jelezni Eladó felé a hibát, annak felfedezésétől, illetve attól az időponttól számított 7 napon belül, amikor fel kellett fedeznie azt, de legkésőbb a szállítást követő 90. napig,
– Vevő köteles lehetővé tenni Eladónak, Eladó képviselőjének, vagy Eladó biztosítója képviselőjének a kifogásolt áruk megvizsgálását, és annak – amennyiben szükséges – elszállítását,
– Vevő az árukat a kellő gondossággal és Eladó utasításainak megfelelően, az esetleges elhasználódástól és további sérüléstől védve köteles tárolni,

– Vevő köteles a terméken, ahhoz csatolt címkéken, jegyzékeken vagy technikai, használati, fenntartási útmutatókban szereplő használati utasításokat betartani,
– az áru rendeltetésszerű, arra a célra való használata, amire tervezték,
– az áru, illetve annak alkatrészei nem módosíthatók a vevő, annak képviselője és vevője által.
Eladó mentesül a felelősség alól a fenti 6.2 alatt található feltételek nem teljesülése esetén az ebből eredő károkért.
6.3 Azokat az ismereteket, melyek az áru raktározására, alkalmazására és használatára, lehetséges felhasználási céljára, az áru valamely gyártási folyamatra, való alkalmasságára, illetve más anyagokkal való összeilleszthetőségére és együtt-alkalmazhatóságára vonatkoznak, Eladó, illetve Eladó képviselője jóhiszeműen, az általa ismert felhasználási lehetőségeket figyelembe véve adja át. Vevő feladata és felelőssége azonban, hogy meggyőződjön arról, hogy az áru alkalmas bármiféle különleges, Eladó által nem ismert felhasználásra.

7. Próba és ellenőrzés
Ellentétes megállapodás hiányában valamennyi ellenőrzést és próbát – függetlenül attól, hogy Vevő kérelmére végzik, a rendelésből következik, vagy Eladó gyakorlatához tartozik – Eladó üzemében kell elvégezni. Eladó elvégez valamennyi, az Európai Közösség vonatkozó szabályai által előírt, illetve, ha ilyen megállapodást kötnek, a szerződés alapján kötelező próbát. Eladó fenntartja a jogot a felmerülő többletköltségeivel kapcsolatos igényeinek érvényesítésére.

8. A szerződés felbontása
8.1 Az Eladó által elfogadott megrendelés alapján létrejött szerződés felbontására kizárólag a felek közötti írásbeli megegyezés alapján, az attól való egyoldalú elállásra pedig csak szerződésszegés esetén van lehetőség.
8.2 Eladó az alábbi esetekben jogosult írásbeli értesítés alapján elállni a szerződéstől:
– Vevő Eladóval szemben fennálló bármely szerződéses kötelezettségével kapcsolatban felmerülő szerződésszegő magatartása esetén;
– ha Vevő ellen végrehajtási eljárást indítanak, vagy bármely vagyontárgyát végrehajtás alá vonják;
– ha Vevő gazdasági társaság, amennyiben csődeljárás, felszámolási eljárás, vagy bármely más az üzleti tevékenységének megszűntéhez vezető eljárás indul ellene, vagy bármely része, részegysége ellen;

9. Védjegyek
A Pwent Kereskedelemi és Szolgáltató Kft védjegyének használatára Eladó jogosult, Vevő azt kizárólag Eladó előzetes írásos engedélye alapján használhatja fel. Az ilyen védjegyeket Vevő nem távolíthatja el, nem takarhatja vagy cserélheti ki, illetőleg más módon nem teheti felismerhetetlenné, valamint köteles azt a lehetőségekhez képest óvni, az esetleges megsértésről Eladót tájékoztatni.

10. Egyéb rendelkezések
10.1 Vevő szerződéses kötelezettségeit és jogosultságait harmadik személyre csak Eladó erre feljogosított képviselőjének előzetes, írásbeli engedélye alapján ruházhatja át.
10.2 Felek valamennyi nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni. A nyilatkozatok kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok az érintett fél utolsó ismert címére történtek elküldésre, postai kézbesítés esetén öt nap elteltével, telefax, minősített elektronikus aláírással ellátott e-mail esetén az elküldéstől számított hat óra múltán, „kézbe történő átadás” esetén rögtön az átadással.
10.3 Jelen Általános Szállítási Feltételekre, valamint az ebben nem szabályozott kérdésekre Eladó joga vonatkozik,
Felek esetleges jogvitáikra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság joghatóságát és illetékességét kötik ki.
Felek indokolt esetben megállapodhatnak egy más állandó választottbíróság joghatóságát illetően.
10.4 Jelen Általános Szállítási Feltételek bármely idegen nyelvre lefordítása esetén, az esetlegesen felmerülő értelmezési vitákban a magyar szöveg az irányadó.
10.5 Felek eltérő megállapodása hiányában Vevő kizárólagosan felelős az áruk szállításához és exportjához szükséges engedélyek beszerzéséért, Eladó nem felel az esetlegesen engedély nélkül végrehajtott kivitel kapcsán felmerülő károkért.
10.6 Eladó jogosult fényképeket készíteni Vevő részére végzett munkájáról, és felhasználni az ilyen képeket marketingtevékenysége során. Eladó jogosult nyilvánosságra hozni, hogy az ilyen munkákat/szolgáltatásokat Vevő részére végezte.

Aláírásommal elismerem, hogy ismerem és elfogadom a Pwent Kereskedelemi és Szolgáltató Kft. Általános Szállítási és Eladási feltételeinek tartalmát.